Blogmotivatie XnMe

In het eerste kwartaal van 2008 heeft de Heer ons geloof meer en meer teruggebracht tot de essentie van wat het moet zijn. Namelijk Christus en Zijn leven zichtbaar in ons.
Dit is de 'goede strijd' die we nu strijden en waarvoor ik bid, die standvastig te blijven strijden.

Naast mijn eerste en engelstalige blog http://image-of-christ.blogspot.com/ besloot ik in Februari 2009 tevens een nederlandstalige site omtrent dit onderwerp te starten, ter vertaling van de engelstalige stukken in het nederlands, voor nederlands publiek.
Blogs door mijzelf geschreven dragen de blogpseudoniem XnMe.

Wednesday, 6 October 2010

De gemeente te Filadelfia

Door Don Flora

-----------------------------------------------------------------------------------

"En schrijf aan de Engel van de gemeente in Filadelfia ….”

Er zijn veel Oud Testamentische gedeeltes die wij kunnen proberen van toepassing te laten zijn op de eind-tijd gemeente. Dat is allemaal in orde. Maar we hoeven niet het tweede en derde hoofdstuk van Openbaring te interpreteren om te concluderen dat het hier zevenvoudig om de gemeente draait binnen het aardse tijdsbestek. Hier is geen gelijkenis. De kale feiten liggen zichtbaar voor iedereen uitgespreid, en een kerk wordt hier een kerk genoemd, dus er is geen kans dat men dit met het de Israelieten of Israel zou verwarren, noch met het duizendjarig rijk. Geen gegis of vergeestelijking nodig. We treffen hier zeven kerken aan: Efeze, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Filadelfia en Laodicea, in die volgorde.

Wel, we weten dat nummer zeven een typisch nummer is in de Bijbel studies, die volmaaktheid of perfectheid symboliseert. De zeven kerken vertegenwoordigen dus de gehele kerkgeschiedenis. Wanneer het doek valt bij de Laodiceers, dan zit het aardse tijdperk erop. Indien onze theorieen omtrent de kerk tegen die tijd niet gerealiseerd zijn, zullen we eenvoudig weg onze theorieen moeten aanpassen. De huidige genadetijd eindigt met de Laodiceese afvalligheid.

Om de zaken betreffend de eind-tijd gemeente te begrijpen, zouden we logischerwijs ons op de woorden van de Heer tot de Laodiceers richten. Maar wanneer we dit doen, worden we absoluut teleurgesteld. Jezus had niet één goed woord over hen te vertellen!

In plaats van een gemeente in opwekking, treffen we een gemeente aan waar Jezus buiten aan de deur staat te kloppen om binnen te komen. In plaats van een krachtige, heilige gemeente, treffen we een gemeente aan die zich door angst voor wat mensen denken, laat leiden, bang om de waarheid te verkondigen. Waar is onze gehoopte ‘eind-tijd opwekking”? Hier niet. Je hebt van de grote afvalligheid gehoord; dit is het.

We zoeken tevergeefs voor een teken van onze geliefde ‘uitstorting van de Geest” of de ‘grotere werken”, maar de schrift blijft erover zwijgen. Waar is het herstel van Nieuw Testamentische praktijken? Waar is het herstel van de gaven, wonderen, en profetieen, en zielen die het Koninkrijk overspoelen op een golf van opwekking? Waar zijn de “Zonen God’s”?

Oh, we willen niet dat de gemeente zo eindigt! We houden van de gemeente – maar we kunnen niet het duidelijke woord van God ontkennen.

In Openbaring 3:20, heeft Jezus nog hoop voor persoonlijke gemeenschap met Hemzelf, maar slechts met enkele individuen, niet met de Gemeente als een lichaam.
In vers 21, biedt Hij aan Zijn troon te delen met de overwinnaars, maar dat is voor een nieuw tijdperk. Is er geen echte hoop voor de Gemeente voor het einde van deze tijd?

Voordat we ontmoedigd worden, laten we de zeven kerken nog eens nadir bestuderen, uitgaand van het standpunt dat deze de complete Christelijke Kerk vertegenwoordigen. Wanneer we hier geen eind-tijd opwekking aantreffen, moeten we concluderen dat we de profetie fout hebben geinterpreteerd. Historisch gezien, kunnen de kerk tijdperken ongeveer alsvolgt worden ingedeeld.

De kerk te Efeze vertegenwoordigd de eerste gemeente onder de apostolische leiding. Zij hadden groot geestelijk inzicht en kennis maar zij begonnen hun eerste liefde te verliezen. De kerk te Smyrna vertegenwoordigd de vroege martelaren, vervolgd en afgeslacht door het Romeinse Rijk. Dit is één van de twee kerken die niet door Jezus wordt gecorrigeerd. Niets meer kan worden gevraagd van iemand, dan je leven uit liefde te geven tot in de dood. Het Pergamos tijdperk begon ongeveer onder keizer Constantijn, en wordt gekarakteriseerd door afgoderij en de verschijning van het klerksysteem. Dit is het begin van het verborgen Babylon. De kerk te Thyatira zag de vestiging van het Rooms Katholicisme. Thyatira zelf vertegenwoordigd niet het Rooms Katholicisme, maar zij ‘leden onder die vrouw Jezebel”. De heiligen uit dit tijdperk stonden op een of andere manier toe dat de paapse geestelijkheid de overhand nam.

De kerk te Sardis, is een soort nieuw begin. Het vertegenwoordigd het tijdperk van de protestantse denominaties. Hoewel zij aanvankelijk veel licht van God ontvingen zijn hun werken niet vol bevonden voor Hem. Sommigen zijn dood, en anderen stervenden. (Openb. 3:1,2). De kerk te Filadelfia zit tussen Sardis en Laodicea in, of terwijl tussen ons hedendaags denominatief stelsel en de laatste afvalligheid. Hier moeten we zoeken naar enig mogelijk machtige eind-tijd werking van God’s Geest, aangezien de voormalige kerk beschreven werd als levenloos, en de laatste kerk als hopeloos.

Zoals we weten, betekent het word Filadelfia ‘broederliefde’. Dit is de kerk waar Jezus het over had toen Hij zei, “Hieraan zullen alle mensen onderkennen dat jullie Mijn discipelen zijn, aan jullie onderlinge liefde.” (Joh. 13:35)
Misschien zullen wonderen en tekenen en genezingen de Filadelfia gemeente vergezellen, maar wat Jezus hen voor prees was hun liefde, geduld en behoud van Zijn woord en eren van Zijn Naam. De eindtijd opwekking is niet noodzakelijkerwijs een opwekking van kracht en glorie, maar van Christelijke liefde. Het herstel waar we naar zoeken is niet ten eerste een herstel van de gaven of een bepaald model, maar een herstel van door de Heilige Geest geinspireerde liefde. De ware kerk van Jezus Christus is een kerk waarvan liefde de essentie is – liefde voor God, liefde onder elkaar en liefde voor het verlorene. Dit is zeer duidelijk niet de kerk die we vandaag de dag kennen. De scheiding en gebrek aan liefde tussen de verschillende protestantse kerken en groeperingen is schandalig.

Wat een overwinnaar in elk willekeurig tijdperk moet overwinnen is datgene dat de kerk als geheel moet overwinnen in dat specifieke tijdperk. Om in de gemeente te Filadelfia te komen, moet de Sardis overwinnaar zijn verzuilde denken overwinnen. De geest van de tegenwoordige denominaties (n.b.: artikel dateert trouwens van een halve eeuw terug) staat regelrecht tegenover de geest van broederliefde in dat ene lichaam van Christus. Bijna iedereen heeft het rapport gelezen van de Filadelfia gemeente, en heeft de verwachtende opwinding door zijn lichaam gevoeld, wetend dat hierin het hoogtepunt van Christelijke uitdrukking ligt. Eigenlijk is dit de perfecte gemeente omdat het geschreven rapport over hen door de Here Jezus Zelf geen kritiek of aanmerkinging bevat.

In elk tijdperk heeft Satan een hoofdwapen die hij gebruikt om de overwinnening van Christus in de gemeente neer te slaan. In onze dagen is dat wapen protestantse verzuiling en groepering. God will omgang, gemeenschap, maar denominaties willen lidmaatschap. Christus wil zijn Lichaam verenigd hebben, geleid in alle waarheid, maar denominaties en christelijke sektes willen zich van hun status quo verzekeren.

Oh, dat we het zouden zien! Net zoals de Kerk Luther nodig had om het juk van Rome te breken, hebben we vandaag de dag ook iemand nodig, van God gezonden, om het juk van verzuiling en sektarisme te verbreken. Wanneer Christenen vrij zijn om elkaar lief te hebben en te groeien in genade en kennis middels een ongehinderde stroom van Geestvervulde bediening, dan zal het Lichaam gaan groeien in die goddelijke wasdom. (Kol. 2:19).

Dit soort broederliefde betekent trouwens geen zoetsappigheid. Liefde zal de ketter (de verdeeldheidzaaier) waarschuwen en terechtwijzen. Ja, en liefde zal het onkruid net zo makkelijk accepteren als de elf discipelen Judas accepteerden. In een ware kerk zal beslist onkruid zijn, “die van de synagogue van Satan zijn maar zeggen dat ze Joden zijn, terwijl ze het niet zijn.”
Maar we hoeven de valse broeders niet te vrezen, noch de wolven; dit is namelijk de verantwoordelijkheid van de Goede Herder. Indien we niet klaar zijn om Jezus onze redding en Christelijke ervaring toe te vertrouwen, zijn we niet klaar voor de glorieuze Filadelfia gemeente.

“Liefde faalt niet en bedekt een menigte van zonde”. We beginnen eindelijk te zien dat de Gemeente van Broederliefde inderdaad de krachtige eindtijd kerk is die onze harten zoeken. Daar zijn gaven van de Geest, maar opererend vanuit liefde. Daar is discipline en authoriteit, maar toegediend in liefde. Daar is een leer, maar geleerd in liefde. Daar zullen ook zielen worden gered, maar niet om met ‘onze leer’ te worden gevuld (en gewaarschuwd te worden tegen de leer van onze buurman), maar om met de liefde van Christus te worden vervuld.

De belofte van Jezus aan deze gemeente is schitterend in zijn eenvoudigheid. “Zie, Ik geef u een geopende deur die niemand sluiten kan.” Wanneer we de liefde van Christus rijkelijk in onze harten laten stromen, zal ere en open deur zijn naar de harten van anderen in dit uur. Kom, laten we verder kijken dan het werk van mensenhanden, naar die Kerk die Christus aan het bouwen is – de Kerk van Broederliefde. Laat ons volledig opgaan in die blijdschap over Zijn liefde en dan “met alle heiligen” werken ..... totdat Jezus komt!

Thursday, 4 February 2010

Egocentrisme

 

 

Door Cam Thompson

--------------------------

 

 

Egocentrisme is moeilijk je vinger op te leggen. Schijn bedriegt hier vaak. Het doet van alles – echt van alles, zolang we het maar niet doen sterven. Het zal dansen en pronken en Katholisisme of andere Christelijke denominaties bevechten, of het Communisme, of het Modernisme bevechten. Het zal bidden en geven, zijn Bijbel onvermoeid lezen, knarsetandend de kerkelijke bijeenkomsten aflopen. Het zal preken en onderwijzen, zingen en grote projecten opstarten, en zich tot elke willekeurige beweging en broederschap voegen – zolang we het maar niet overgeven om eraan te sterven.

 

 


 Geestelijk leiderschap


 

 

Door XnMe

--------------------------

 

"Geestelijk leiderschap" gebruikt door God als een eigentijdse zielewinner, wordt niet verkregen of gevormd door het of allerlei manieren te promoten, maar door veel gebed, tranen, beleiden van zonde, achterhalen van motieven en nederigheid voor God. Door het overgeven van je ego, heldhaftig opofferen van alle idolen, of alles wat je belangrijker beschouwd dan God, en een moedige, nooit aflatende omhelzing van het kruis, zonder compromis en zonder klagen, en een eeuwig, nooit aarzelend zien op een gekruizigde Jezus.


 


Monday, 25 January 2010

Franciscus van Assisi's getuigenis aan de Sultan
….Er hing een gespannen stilte; toen vroeg de Sultan, "Bestaat

er een religie die meer waarheid bezit dan die van Islam's

volledige onderwerping aan de wil van Allah?" "Overgave aan

God's wil," zo antwoorde Franciscus, "is de essentie van het

Christendom. Mijn heer, wees niet gekrenkt wanneer ik durf te

zeggen dat in het geloof van de Islam men geen idee heeft van

de sublimiteit van de Bergreden. Luister! Zalig zijn de zachtaar-

digen, want zij zullen de aarde beerven! Zalig zijn de vrede-

stichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden!"

"Mijn meester!," ontplofte Pasha Ismael, "Deze monnik zal ons

even de gave van echt geloof brengen! ... Hij spreekt van

zachtaardigheid! ... Bah! Kijk eens naar de lijken die rondom

Damietta's muur door zijn mede geloofsgenoten opgestapeld

liggen! Zie hoe deze arrogante monopolisten van God's genade

genieten van wreedheid en bloed vergieten! Ruik de hebzucht

in hun goddeloze ruzies over het verdelen van de buit! Mag ik

vragen of deze deze gruwelijke zaken een heiligere religie sug-

gereren dan die van ons?" Kreten van "Nee! In de naam van

Allah, nee!" vermengden zich met een flakkerende haat een het

geratel van hun gecurvde zwaarden.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Franciscus had geraden wat er gezegd was, hoewel hij de taal

niet kon verstaan. "Broeder," zei hij met zijn vriendelijke ogen

op de Pasha gericht, "het doet me zeer te moeten toegeven dat

er velen zijn onder de mensen van het kruis, die er prat op gaan

hun Redder opnieuw te kruizigen. Moge de Eeuwige Goedheid

zich over hen ontfermen!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ik ben onder diepe indruk van uw eerlijkheid, Franciscus," zei

Al-Gazhali. Hij voegde eraan toe, "'s Werelds grootste religies

zijn verschillend maar evenredig heilig in de geestelijke wereld.

De lampen die in de Buddistische grottempel branden en die in

de Mulim moskee, worden beiden gevoed met dezelfde olie als

de lampen die de Joodse synagoge en Christelijke kerk.

De gerechtigheid waarmee Mozes zijn Jehova bekleed, de

Grote Ziel vereerd in de Hindu sages, de universele sympathy

waar het Buddisme mee doordrenkt is, de liefdevolle Vader

van Jezus' God, de transcendente eenheid van Mohammed's

Allah zijn allemaal kenmerken van één en dezelfde Eeuwige

Geest. Opofferende liefde is niet alleen het centrale idee van

Christendom, maar van alle bestaande religies. De overwinning

op het kwade door lijden en dood wordt zowel door de kruis-

dragende Christenen beleid alswel de zelfopofferende Gautama

Buddha en de conium drinkende Socrates."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Franciscus leek te genieten van de Moslim's uitspraken. "God,

merkte hij op, "is te liefdevolg en goed om niet al Zijn schepse-

len iets van de kennis van de waarheid te geven. In alle religies

kunnen deeltjes van het kostbare goud van de waarheid gevon-

den worden, maar, helaas worden deze waarheden vermengd

met stapels metaalschuim, onzuiverheden, met fouten en bijge-

loven, die struikelblokken vormen op de weg van God."

De laatste woorden genoten protesterend gemurmureer.

Onverstoord ging Franciscus verder. "Wat anderen slechts vaag

hebben kunnen grijpen, heeft Jezus in Zijn getoond in glorieuze

volmaaktheid. Wat anderen naar begeerden voor henzelf, en

aan anderen beloofden, bezat Christus en gave het aan de

wereld in de naam van, en met de authoriteit van Zijn Eeuwige

Vader." Het gezicht van Franciscus leek verlicht toen hij met

expressieve gebaren toevoegde:"O luister, want dit is grootheid!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Licht keek omlaag en zag mensen struikelen in duisternis. "Ik

zal gaan, zei het Licht, "en een weg bereiden om mensen naar

hun Eeuwige Zon te leiden."

Liefde keek omlaag en zag in afgrijzen toe hoe mensen elkaar

onmenselijk behandelden. "Ik zal gaan," zei Liefde, "om de

mensheid van hun wrede zelfzuchtigheid te bevrijden."

Blijdschap keek omlaag en zag mensen kreunen in pijn. "Ik zal

gaan, zei Blijdschap, "en de vreugde olie in hen uitgieten, hen

optillen op de vleugels van Hoop en Vrede, lof- en aanbiddings-

liederen in hun harten geven."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dus kwam Licht en scheen.

Dus kwam Liefde en genas.

Dus kwam Blijdschap en bracht verrukking

En het Woord werd vlees en leefde onder ons."

De laatste woorden waren nauwelijks uitgesproken toen Vizier

Al-Gazhali zijn ogen op de Sultan richtte, en toegaf: "Nooit eer-

der heb ik een uitleg van het Christelijk geloof gehoord dat zo

indrukwekkend was als deze!"

Saturday, 23 January 2010

Eeuwig Leven
Door T.A. Hegre

----------------------------------------------------------------------------

….Er is één ding dat we moeten weten om een echt wedergeboren kind van God te worden. We moeten niet alleen vergeving ontvangen voor onze zonden – dat is de negatieve kant – maar we moeten ook eeuwig leven ontvangen. Dat is de positieve kant.

Okay, hoe ontvangen we eeuwig leven? In de Bijbel staat het heel duidelijk geprint.

"En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven; die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet." (1 Joh 5:11-12). Het eeuwige leven is in Jezus Christus. Jezus zelf zei: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij." (Joh 14:6).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Eeuwig leven heeft geen begin noch einde. Het begint niet wanneer iemand een gelovige wordt – een Christen; hij komt slechts in goede relatie te staan met het eeuwige leven. Ook eindigt het eeuwige leven niet wanneer iemand afvalt van het geloof, of niets meer aan zijn geloof doet, maar zijn relatie tot het eeuwige leven kan dan eindigen. Dat is waarom er in de Bijbel een doorgaande relatie met Christus wordt benadrukt. Eeuwig leven vinden we slechts in Christus. We hebben eeuwig leven wanneer we Christus hebben, of terwijl, we ontvangen eeuwig leven wanneer we Christus ontvangen.

Dus ontvangen van eeuwig leven is erkennen dat Jezus aan de deur van het hart staat en klopt om binnen te mogen komen. We lezen "Zie Ik sta aan de deur en Ik klop; indien iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnen komen en maaltijd met hem houden." (Rev. 3:20).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wanneer het hart en ons denken open staan om Christus te ontvangen zal Hij binnen komen. En omdat Hij het leven is, zal de ontvanger op dat moment eeuwig leven hebben. "Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.." (John 1:12)

Eeuwig leven is niet een kado dat Jezus je geeft. Eeuwig leven is Jezus Zelf. Iemand wordt niet wedergeboren door de vergeving van zonden. De vergeving is noodzakelijk, maar 'van God geboren worden' is Jezus Christus als Heer en Redder ontvangen. Hij is leven – eeuwig leven.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

We nemen deel aan Zijn leven vanaf het moment dat we Hem in ons hart uitnodigen als Redder. Hij regeert in onze harten wanneer we Hem Heer verklaren in en over ons leven..