Blogmotivatie XnMe

In het eerste kwartaal van 2008 heeft de Heer ons geloof meer en meer teruggebracht tot de essentie van wat het moet zijn. Namelijk Christus en Zijn leven zichtbaar in ons.
Dit is de 'goede strijd' die we nu strijden en waarvoor ik bid, die standvastig te blijven strijden.

Naast mijn eerste en engelstalige blog http://image-of-christ.blogspot.com/ besloot ik in Februari 2009 tevens een nederlandstalige site omtrent dit onderwerp te starten, ter vertaling van de engelstalige stukken in het nederlands, voor nederlands publiek.
Blogs door mijzelf geschreven dragen de blogpseudoniem XnMe.

Monday, 25 January 2010

Franciscus van Assisi's getuigenis aan de Sultan
….Er hing een gespannen stilte; toen vroeg de Sultan, "Bestaat

er een religie die meer waarheid bezit dan die van Islam's

volledige onderwerping aan de wil van Allah?" "Overgave aan

God's wil," zo antwoorde Franciscus, "is de essentie van het

Christendom. Mijn heer, wees niet gekrenkt wanneer ik durf te

zeggen dat in het geloof van de Islam men geen idee heeft van

de sublimiteit van de Bergreden. Luister! Zalig zijn de zachtaar-

digen, want zij zullen de aarde beerven! Zalig zijn de vrede-

stichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden!"

"Mijn meester!," ontplofte Pasha Ismael, "Deze monnik zal ons

even de gave van echt geloof brengen! ... Hij spreekt van

zachtaardigheid! ... Bah! Kijk eens naar de lijken die rondom

Damietta's muur door zijn mede geloofsgenoten opgestapeld

liggen! Zie hoe deze arrogante monopolisten van God's genade

genieten van wreedheid en bloed vergieten! Ruik de hebzucht

in hun goddeloze ruzies over het verdelen van de buit! Mag ik

vragen of deze deze gruwelijke zaken een heiligere religie sug-

gereren dan die van ons?" Kreten van "Nee! In de naam van

Allah, nee!" vermengden zich met een flakkerende haat een het

geratel van hun gecurvde zwaarden.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Franciscus had geraden wat er gezegd was, hoewel hij de taal

niet kon verstaan. "Broeder," zei hij met zijn vriendelijke ogen

op de Pasha gericht, "het doet me zeer te moeten toegeven dat

er velen zijn onder de mensen van het kruis, die er prat op gaan

hun Redder opnieuw te kruizigen. Moge de Eeuwige Goedheid

zich over hen ontfermen!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ik ben onder diepe indruk van uw eerlijkheid, Franciscus," zei

Al-Gazhali. Hij voegde eraan toe, "'s Werelds grootste religies

zijn verschillend maar evenredig heilig in de geestelijke wereld.

De lampen die in de Buddistische grottempel branden en die in

de Mulim moskee, worden beiden gevoed met dezelfde olie als

de lampen die de Joodse synagoge en Christelijke kerk.

De gerechtigheid waarmee Mozes zijn Jehova bekleed, de

Grote Ziel vereerd in de Hindu sages, de universele sympathy

waar het Buddisme mee doordrenkt is, de liefdevolle Vader

van Jezus' God, de transcendente eenheid van Mohammed's

Allah zijn allemaal kenmerken van één en dezelfde Eeuwige

Geest. Opofferende liefde is niet alleen het centrale idee van

Christendom, maar van alle bestaande religies. De overwinning

op het kwade door lijden en dood wordt zowel door de kruis-

dragende Christenen beleid alswel de zelfopofferende Gautama

Buddha en de conium drinkende Socrates."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Franciscus leek te genieten van de Moslim's uitspraken. "God,

merkte hij op, "is te liefdevolg en goed om niet al Zijn schepse-

len iets van de kennis van de waarheid te geven. In alle religies

kunnen deeltjes van het kostbare goud van de waarheid gevon-

den worden, maar, helaas worden deze waarheden vermengd

met stapels metaalschuim, onzuiverheden, met fouten en bijge-

loven, die struikelblokken vormen op de weg van God."

De laatste woorden genoten protesterend gemurmureer.

Onverstoord ging Franciscus verder. "Wat anderen slechts vaag

hebben kunnen grijpen, heeft Jezus in Zijn getoond in glorieuze

volmaaktheid. Wat anderen naar begeerden voor henzelf, en

aan anderen beloofden, bezat Christus en gave het aan de

wereld in de naam van, en met de authoriteit van Zijn Eeuwige

Vader." Het gezicht van Franciscus leek verlicht toen hij met

expressieve gebaren toevoegde:"O luister, want dit is grootheid!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Licht keek omlaag en zag mensen struikelen in duisternis. "Ik

zal gaan, zei het Licht, "en een weg bereiden om mensen naar

hun Eeuwige Zon te leiden."

Liefde keek omlaag en zag in afgrijzen toe hoe mensen elkaar

onmenselijk behandelden. "Ik zal gaan," zei Liefde, "om de

mensheid van hun wrede zelfzuchtigheid te bevrijden."

Blijdschap keek omlaag en zag mensen kreunen in pijn. "Ik zal

gaan, zei Blijdschap, "en de vreugde olie in hen uitgieten, hen

optillen op de vleugels van Hoop en Vrede, lof- en aanbiddings-

liederen in hun harten geven."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dus kwam Licht en scheen.

Dus kwam Liefde en genas.

Dus kwam Blijdschap en bracht verrukking

En het Woord werd vlees en leefde onder ons."

De laatste woorden waren nauwelijks uitgesproken toen Vizier

Al-Gazhali zijn ogen op de Sultan richtte, en toegaf: "Nooit eer-

der heb ik een uitleg van het Christelijk geloof gehoord dat zo

indrukwekkend was als deze!"

Saturday, 23 January 2010

Eeuwig Leven
Door T.A. Hegre

----------------------------------------------------------------------------

….Er is één ding dat we moeten weten om een echt wedergeboren kind van God te worden. We moeten niet alleen vergeving ontvangen voor onze zonden – dat is de negatieve kant – maar we moeten ook eeuwig leven ontvangen. Dat is de positieve kant.

Okay, hoe ontvangen we eeuwig leven? In de Bijbel staat het heel duidelijk geprint.

"En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven; die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet." (1 Joh 5:11-12). Het eeuwige leven is in Jezus Christus. Jezus zelf zei: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij." (Joh 14:6).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Eeuwig leven heeft geen begin noch einde. Het begint niet wanneer iemand een gelovige wordt – een Christen; hij komt slechts in goede relatie te staan met het eeuwige leven. Ook eindigt het eeuwige leven niet wanneer iemand afvalt van het geloof, of niets meer aan zijn geloof doet, maar zijn relatie tot het eeuwige leven kan dan eindigen. Dat is waarom er in de Bijbel een doorgaande relatie met Christus wordt benadrukt. Eeuwig leven vinden we slechts in Christus. We hebben eeuwig leven wanneer we Christus hebben, of terwijl, we ontvangen eeuwig leven wanneer we Christus ontvangen.

Dus ontvangen van eeuwig leven is erkennen dat Jezus aan de deur van het hart staat en klopt om binnen te mogen komen. We lezen "Zie Ik sta aan de deur en Ik klop; indien iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnen komen en maaltijd met hem houden." (Rev. 3:20).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wanneer het hart en ons denken open staan om Christus te ontvangen zal Hij binnen komen. En omdat Hij het leven is, zal de ontvanger op dat moment eeuwig leven hebben. "Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.." (John 1:12)

Eeuwig leven is niet een kado dat Jezus je geeft. Eeuwig leven is Jezus Zelf. Iemand wordt niet wedergeboren door de vergeving van zonden. De vergeving is noodzakelijk, maar 'van God geboren worden' is Jezus Christus als Heer en Redder ontvangen. Hij is leven – eeuwig leven.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

We nemen deel aan Zijn leven vanaf het moment dat we Hem in ons hart uitnodigen als Redder. Hij regeert in onze harten wanneer we Hem Heer verklaren in en over ons leven..